Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.fisztur.pl/

oraz zasady wykorzystywania informacji tam umieszczonych


• Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony www.fisztur.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z w/w strony Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Strona www.fisztur.pl/   wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność PHU MARCO J.Banczerowski, ul. Rynek 17, 45-015 Opole.

• Prawa i obowiązki

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z w/w strony www.fisztur.pl   w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z w/w strony w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik może korzystać z zawartych na stronie www.fisztur.pl/   informacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.10.1997r.  (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 4. W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na stronie należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa firmy „Fisztur” oraz adres strony internetowej).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści strony www.fisztur.pl  w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez PHU MARCO J.Banczerowski, ul. Rynek 17, 45-015 Opole poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie www.fisztur.pl  , w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ strony oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 7. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie www.fisztur.pl  nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych zdjęć lub baz danych.
 8. Informacje zamieszczane na stronie internetowej www.fisztur.pl/, w szczególności, treści artykułów opisujących obiekty, położenie geograficzne, opisy scenerii nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, gdyż pełnią charakter wyłącznie informacyjny.
 9. Niniejsza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Linki te mają ułatwić szybkie znalezienie odpowiednich stron internetowych, usług lub produktów, które mogą zainteresować odwiedzającego stronę. Podjęcie decyzji o tym, czy jakiekolwiek usługi lub produkty dostępne za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych odpowiadają celom odwiedzającego, należy do zakresu odpowiedzialności odwiedzającego. PHU MARCO J.Banczerowski, ul. Rynek 17, 45-015 Opole nie bierze odpowiedzialności za aktualność informacji na tych stronach oraz nie odpowiada za działania właścicieli ani operatorów tych stron internetowych, za dostarczane przez nich towary lub usługi ani za treści prezentowane na ich stronach internetowych, a także nie składa jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń ani zapewnień dotyczących tych treści i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron internetowych (włączając w to odpowiedzialność płynącą z jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej należącej do osób trzecich przez jakąkolwiek zewnętrzną stronę internetową, której link został podany na  stronie  www.fisztur.pl )

• Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. PHU MARCO J.Banczerowski, ul. Rynek 17, 45-015 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.10.1997r  (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późn.zm.) dane osobowe przetwarzane przez PHU MARCO Janusz Banczerowski   z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 w tym wizerunek osób zamieszczony na stronie www.fisztur.pl   wymaga wyrażenia  zgody osoby której dane dotyczą, na ich przetwarzanie.
 4. Każdy użytkownik strony www.fisztur.pl po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem został pouczony, o tym że ma prawo dostępu do treści  danych osobowych  ich poprawiania oraz żądani zaprzestania przetwarzania własnych danych występując z wnioskiem na adres siedziby administratora danych  PHU MARCO J.Banczerowski, ul. Rynek 17, 45-015 Opole,  bądź mailowo na adres aga@fisztur.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stornie www.fisztur.pl